Home

Područje NP „Đerdap“ je istovremeno i Lovište “Đerdap“, koje se prostire na površini od 63.608 hektara, pri čemu lovna površina zauzima 57.782,98 ha dok nelovna površina (naselja, putevi, …) zauzima 5.825,47 ha. Lovištem „Đerdap” gazduje Javno preduzeće ’’Nacionalni park Đerdap”. Najveći deo lovišta čine šume a manji deo livade i pašnjaci. Područje lovišta pripada predplaninskom reonu.

Lovište “Đerdap“ adekvatno je opremljeno lovnim i lovno-tehničkim objektima: stabilne čeke, čeke na drvetu, hranilišta za jelensku i srneću divljač, hranilišta za divlje svinje, hranilišta za sitnu divljač, pojilišta. Lov sa čeka pruža potpuni lovački užitak, dok ništa manji izazov ne pruža ni otvoreno lovište u šta su se mogli uveriti brojni lovci iz zemlje i inostranstva. U Lovištu Đerdap lov je profesionalno organizovan, uz puno poštovanje lovne kulture i tradicije lova u Srbiji. Lovno-produktivne površine u lovištu “Đerdap” za vrste divljači kojima se gazduje su:
  • Jelen (Cervus elaphus) – 22.000 ha,
  • Srna (Capreolus capreolus) – 35.000 ha,
  • Divlja svinja (Sus scrofa) – 30.000 ha,
  • Zec (Lepus europaeus) – 50.000 ha,
  • Fazan (Phasianus colchicus) – 1.000 ha i
 • Poljska jarebica (Perdix perdix) – 3.000 ha

Trajno zaštićene vrste divljači u lovištu su: vidra (Lutra lutra), hermelin (Mustela erminea), lasica (Mustela nivalis), sove (Strigidae), orlovi (Aquile), sokolovi (Falco), jastrebovi (Accipiter), osim jastreba kokošara (Accipiter gentilis), čaplje (Ardeidae), osim sive čaplje (Ardea cinerea), rode (Ciconia), ronci (Mergus), eje (Circus) i druge koje stalno žive ili se povremeno pojavljuju.

Lovostajem zaštićene vrste u lovištu su: divokoza (Rupicapra rupicapra), srna (Capreolus capreolus), jelen evropski (Cervus elaphus), divlja svinja (Sus scrofa), zec (Lepus europeus), kuna belica (Martes foina), kuna zlatica (Martes martes), divlja patka kržulja (Anas crecca), divlja guska lisasta (Anser albifrons), gugutka (Streptopelia decaocto), crna liska (Fulica atra), veliki kormoran (Phalacrocorax carbo), vuk (Canis lupus), lisica (Vulpes vulpes), šakal (Canis aureus), tvor (Putorius putorius), siva vrana (Corvus corone) i druge.

“Djerdap” hunting area is adequately equipped with hunting and hunting and technical facilities: stable waiting spots, tree waiting spots, feeding spots for deer and roe game, feeding spots for wild boars, feeding spots for small game and watering places. Hunting from the waiting spots provides a complete hunting joy, whereas hunting in the open is nothing less in the thrill it ensures, which can be confirmed by a number of hunters from the country and abroad. Hunting is professionally organised at the Djerdap Hunting Area, with full respect of hunting culture and tradition in Serbia.